Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (แผน ก1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
 
  132891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์ 1 1(1-0-3)
      SEMINAR IN SOIL SCIENCE 1  
  132892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์ 2 1(1-0-3)
      SEMINAR IN SOIL SCIENCE 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 38 หน่วยกิต  
 
  132898 วิทยานิพนธ์ 38(0-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940