Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ (แบบ ก(2))
1. หมวดวิชา วิชาบังคับ      จำหน่วยกิต 23 หน่วยกิต  
 
1.1. กลุ่มวิชา วิชาบังคับทั่วไป      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
 
563701 ชีววิทยาช่องปาก 1 2(2-0-6)
    Oral Biology I  
564711 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมแพทยศาสตร์ 2(2-0-6)
    Research Methodology in Dentistry  
564712 ชีวสถิติและการจัดการข้อมูล 1(0-3-1)
    Biostatistics and Data Management  
565701 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1 2(2-0-4)
    Advanced Restorative Dentistry I  
565702 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2 2(2-0-4)
    Advanced Restorative Dentistry II  
1.2. กลุ่มวิชา วิชาบังคับเฉพาะสาขา      จำหน่วยกิต 17 หน่วยกิต
 
2. หมวดวิชา วิชาเลือกไม่น้อยกว่า      จำหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  
 
 
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940