Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (แบบ 1.2)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 5 หน่วยกิต  
       

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 
 
  173711 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานวิจัยวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-1-0)
      RESEARCH METHODOLOGY FOR AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING RESEARCH  
  173991 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3 1(1-0-0)
      AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING SEMINAR III  
  173992 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 1(1-0-0)
      AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING SEMINAR IV  
 
 
 
2. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
       ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของตนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งในที่ประชุมวิชาการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วม และต้องขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์  
 
  173997 ดุษฎีนิพนธ์ 48(48-0-0)
      DISSERTATION  
 
 
 
       

     การค้นคว้าวิจัยคุณภาพสูงทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่ม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิต การเก็บเกี่ยว หรือหลังการเก็บเกี่ยว

     Conducting of high quality initiative research in agricultural machinery engineering. illustration ability and competence which contribute to new knowledge that can be applied to agricultural machinery in relation to production, harvest or post-harvest processes and related problems.

 

 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940