2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Temporal profiles of copro DNA detection of Opisthorchis viverrini in experimental opisthorchiasis : Application of manual DNA extraction for PCR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The First International Biomedical Sciences Conference  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Associated Medical Sciences 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 78 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Diagnosis of opisthorchiasis requires sensitive and specific methods for screening and assessment the infection. The purposes of the study were to compare and evaluate Formalin ethyl acetate concentration technique (FECT) and PCR by using a manual DNA extraction method for detection of Opisthorchis viverrini infection in hamster model. Methods: Hamsters were infected with 50 O. viverrini metacercariae/animal. Fecal samples were collected at weekly intervals from 0-12 wk and examined by a quantitative formalin-ethyl acetate concentration (FECT) and PCR. The manual CTAB method was used for DNA extraction and inhibitor removal from the fecal specimens for DNA detection by polymerase chain reaction (PCR). To examine the source of the fecal DNA, eggs or tegument of O. viverrini adult worms were added to clean feces and processed by CTAB method for PCR. Results: The assay could detect O. viverrini DNA at feces 3 weeks post-infection (80%), whereas the FECT techniques detected the eggs in the feces from 4 weeks post-infection onward. Moreover, in group of EPG negative hamsters, 25% were PCR positive. The results also showed that PCR were positive in specimens seeded with either worm tegument. Conclusions: The PCR-based diagnosis using a manual extraction method PCR is a potential tool for diagnosis opisthorchiasis and it detected DNA before egg recovery by a conventional method.  
ผู้เขียน
507100001-5 น.ส. กัญญารัตน์ เดือนหงาย [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0