2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Communicating Students' Ideas by Gestures in Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th East Asia Regional Conference on Mathematics Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japan Society of Mathematics Education 
     สถานที่จัดประชุม University of Tsukuba 
     จังหวัด/รัฐ Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2553 
     ถึง 22 สิงหาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2(2010) 
     Issue (เล่มที่) Vol.2 
     หน้าที่พิมพ์ 87-94 
     Editors/edition/publisher Yoshinori Shimizu, Yasuhiro Sekiguchi and Keiko Hino 
     บทคัดย่อ The objective of this study was to explore gesture in students’ communication through open approach. This study used qualitative research methodology was video analysis supported by protocol that transcribed behavior of speaking, gesture in body movement, obtaining from video tape and audio tape recorder. As a result, students diversely showed their own thinking and experience in solving the open-ended problem. For the students' gestures communicating the others' approach according to sequence of teaching focusing on open approach as follows: 1) solving the open-ended problem that students expressed Deictic gesture 2) solving the open-ended problem expressed Deictic, Iconic and Beat gestures 3) collabolating in dission for solving broblems together students used Deictic and metaphoric gestures. Students communicated wwith their classmates and teacher as well as checking, argument, reasoning, analyzing, and expressing variety of approaches. 
ผู้เขียน
497050054-0 น.ส. ญานิน กองทิพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0