2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Acute effect of cashew apple juice on heart rate variability during a subsequent strenuous exercise in healthy sedentary men 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th Graduate Research Conference Khon Kaen University 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School KKU 
     สถานที่จัดประชุม College of Local Administration 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 54 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070026-7 นาย ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537070025-9 น.ส. ฐาปนี เริงฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547100026-3 น.ส. ยุภาพร คานเพชรทา
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0