2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 547100026-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ยุภาพร คานเพชรทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YUPAPORN KANPETTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสานอันโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในผุ้ป่วยเบาหวานประเภท 2 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of intensity of exercise and gender on substrate utilization, immune and autonomic nervous systems during exercise in patients with type2 diabetes 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ คำสั่งที่65/2555 ลงวันที่ 6 พ.ค. 55
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคปลาย             รหัสทุน 55212110
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทอัตโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 
ชื่อวารสาร Journal of Exercise Physiologyonline 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Exercise Physiologists 
ISBN/ISSN 1097-9751  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 May 2018 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 94-105  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Black Rice Bran Extract Supplementation on Circulating Leukocyte Counts to Moderate-intensity Exercise in Dyslipidemic Subjects.  
ชื่อวารสาร Journal of Exercise Physiology online 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Exercise Physiologists 
ISBN/ISSN ISSN 1097-9751  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 March 2018 
ปีที่ 21(2)  ฉบับที่ 21(2) 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 70-83.   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of gender and intensity of exercise on immune system during exercise in untrained Thai subjects 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2555 
ชื่อการประชุม The SAT 4th Sport Science Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กันยายน 2555 ถึง 14 กันยายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sports Authority of Thailan and Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khan Kaen  
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 2555ฉบับพิเศษ 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 147  Proceeding Paper Editors/edition/publisher KKU Research Journal 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impact of intensity of exercise on immune cells responses to exercise in Thai patients with type 2 diabetes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม 45th Physiological and Sociaty of Thailand and Annual Meeting 2017 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease” Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Physiological Sociaty of Thailand and Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม , Avani Khon Kaen Hotel, Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of intensity of exercise on heart rate variability during exercise in Thai patients with type 2 diabetes mellitus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 (Active Living for All) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤศจิกายน 2558 ถึง 18 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.๗ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 192-193  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of gender and intensity of exercise on blood parameters during exercise and recovery in Thai patients with diabetes type 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The “Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports” International Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มกราคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sports Authority of Thailan and Khon Kaen UniversityExercise and Sport Sciences Program, Graduate School and Exercise and Sport Sciences Research and Development Group 
สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Autonomic balance and aging progress of blood vessel in persons with type 2 diabetes  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T) 
สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)   จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 29 มิถุนายน 2560  Proceeding Paper Issue 29 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 238  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of gender on blood chemistry parameters before after exercise at low intensity in Thai patients with diabetes type 2: A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
ชื่อการประชุม The International Conference on “Research for Social Devotion” at Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มกราคม 2558 ถึง 23 มกราคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 22-23 มกราคม 2558  Proceeding Paper Issue 22-23 มกราคม 2558 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 231  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Acute effect of cashew apple juice on heart rate variability during a subsequent strenuous exercise in healthy sedentary men 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ชื่อการประชุม The 13th Graduate Research Conference Khon Kaen University 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School KKU 
สถานที่จัดประชุม College of Local Administration  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 54  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper