2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Black Rice Bran Extract Supplementation on Circulating Leukocyte Counts to Moderate-intensity Exercise in Dyslipidemic Subjects.  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Exercise Physiology online 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Exercise Physiologists 
     ISBN/ISSN ISSN 1097-9751 
     ปีที่ 21(2) 
     ฉบับที่ 21(2) 
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 70-83.  
     บทคัดย่อ This study investigated the effects of black rice bran extract supplementation (BRE) on leukocyte counts at rest and after exercise in dyslipidemic individuals. Fifteen subjects performed two 5-wk phases with daily ingestion of either 100 mL BRE or placebo with a 5-wk washout. One day pre- (acute effect) and post- (prolonged effect), subjects randomly ingested the drink before a 20-min moderate-intensity exercise followed by a 30 min rest. Comparing with PLA, acute effect of BRE showed lower monocyte count at recovery. The prolonged effect showed higher neutrophils count immediately after exercise. Findings indicate that the acute effect of BRE seems to be anti-inflammatory induced by moderate-intensity exercise, while the prolonged effect is unclear whether this represents an immune activation or pro-inflammatory response to exercise in the dyslipidemic subjects. 
     คำสำคัญ Activity, Anthocyanin, Lipid Profile, White Blood Cell 
ผู้เขียน
547100025-5 น.ส. นันทยา กระสวยทอง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
547100026-3 น.ส. ยุภาพร คานเพชรทา
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0