2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of valproic acid on hippocampus-dependent spatial memory 30 days after treatment  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม River City Hotel 
     จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 4 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 35 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 51-54 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535070009-3 นาย อภิวัฒน์ ศิริโชติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070008-5 น.ส. สุธิดา พื้นแสน
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Poster popular vote 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Anatomy association of Thailand 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 3 พฤษภาคม 2555 
แนบไฟล์
Citation 0