2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535070009-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิวัฒน์ ศิริโชติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APIWAT SIRICHOAT
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหลังสิ้นสุดการได้รับยาเป็นเวลา 30 วัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) effect of valproic acid on hippocampus-dependent spatial memory and cell proliferation 30 day after treatment 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กันยายน 2554 คำสั่งที่ 1382/2554 ลว 6 ก.ย. 54
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 26 ตุลาคม 2554
D อนุมัติเค้าโครง 27 ตุลาคม 2554
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2555 excellent ผ่านแบบมีแก้ไข
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 คำสั้งที่ 485/2555 ลว 22 มี.ค.55
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง คำสั่งที่
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคปลาย             รหัสทุน 54211114
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The effect of valproic acid on hippocampus-dependent spatial memory 30 days after treatment  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม River City Hotel  จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
Proceeding Paper Volume 35  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 51-54  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล Poster popular vote  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Anatomy association of Thailand 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The effect of valproic acid on hippocampus-dependent spatial memory 45 days after treatment 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม River City Hotel  จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
Proceeding Paper Volume 35  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 22-25  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper