2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Monosodium Glutamate (MSG) Induces the Reductions of Testicular Size, Weigh, and Protein Phosphorylation in Rat Testis  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ธันวาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Science Journal Volume 40 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN 0125-2364 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่ supplement 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 116-122 
     บทคัดย่อ Monosodium glutamate (MSG) is a flavor enhancer commonly used to prepare various kinds of foods in modern life styles. MSG may be a factor that causes male infertility since it has been demonstrated the effects of high dose MSG on testicular weight, sperm production, and testosterone levels in experimental animals; except, its effects on the testicular proteomic level. Therefore, this study aims to investigate the effects of high dose MSG on both testicular morphology and protein phosphorylation involved in spermatogenesis and testosterone synthesis. Two groups (control and MSG treated) of adult male rats were gastric fed with distilled water or MSG solution (6 g/ kgBW) for consecutive 15 days. At the end of experiment, right testis in each group was observed gross morphology and histology, whereas the left side was used to study the total protein profiling using SDS-PAGE. Additionally, testicular protein lysate was determined for protein phosphorylation using immunowestern blotting technique. Present results showed the significant reduction of testicular size, weight, and diameter of seminiferous tubule in the testis of MSG group. Moreover, we found a 71 kDa protein band present in the testicular lysate of MSG group. In western blotting result, the obvious reduction of protein phosphorylation in MSG group was observed. To our knowledge, high dose MSG may cause male infertility via reduction of testicular protein phosphorylation, leading to testis dysfunctions. Therefore, toxicity of this issue must be concerned. 
     คำสำคัญ Monosodium glutamate (MSG), protein phosphorylation, testicular protein lysate, rat testis  
ผู้เขียน
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0