2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสกัดคุณลักษณะเด่นแบบผสมเพื่อรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมอีสานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2012 4th Conference Knowledge and Smart Technology (KST) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
     สถานที่จัดประชุม 3rd floor of 50 years of Burapha University Celebration Building Burapha University 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2555 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 45-52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presented Isarn Dharma hand written alphabetical character recognition using back-propagation Neural Network. In the study, we proposed a hybrid of zone and histogram projection based for extracting the Isarn Dharma alphabet features. In the experiments, thirty-six Isarn alphabet datasets, each set contains 25 alphabets, were collected from palm leaf. In order to evaluate the efficiency of the proposed method, 900(36x25) difference characters were used for classification and recognition by using k-folds cross validation. The recognition rates are ที่ 62.22%, 52.24%, 63.87% and 71.22% for zone based, histogram projection, hybrid of zone base with horizontal histogram projection, and vertical histogram projection, respectively. The experimental results showed that the proposed method performed higher recognition accuracy compared to the conventional zone based and histogram projection. 
ผู้เขียน
525020165-8 นาย อมรเทพ วิจิตรเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0