2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525020165-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อมรเทพ วิจิตรเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AMONTAP WIJITJAREON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาธรรมอีสานโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ISARN DHARMA HANDWRITTEN CHARACTER RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
รายละเอียด (เดิม)E-SAN HANDWRITTEN CHARACTER RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กันยายน 2553 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 477/2553 ลว. 25 สิงหาคม 2553
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 28 กันยายน 2553
D อนุมัติเค้าโครง 5 ตุลาคม 2553
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 345/2555 ลว. 20 มิถุนายน 2555
F แจ้งผลสอบ 29 มิถุนายน 2555 Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 สิงหาคม 2555
F รับรองการแก้ไข 9 สิงหาคม 2555
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 กันยายน 2555
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 5 กันยายน 2555
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 กันยายน 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 402/2553 ลว. 21 ก.ค. 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสกัดคุณลักษณะเด่นแบบผสมเพื่อรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมอีสานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม 2012 4th Conference Knowledge and Smart Technology (KST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 8 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
สถานที่จัดประชุม 3rd floor of 50 years of Burapha University Celebration Building Burapha University  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสกัดคุณลักษณะเด่นแบบผสมเพื่อรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมอีสานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม 2012 4th Conference Knowledge and Smart Technology (KST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 8 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
สถานที่จัดประชุม 3rd floor of 50 years of Burapha University Celebration Building Burapha University  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 45-52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper