2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2825   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pusadee Seresangtakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ - Machine Learning and Natural Language and Speech Processing - Database System and Information Integration - Intelligent System     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667380006-9  Ms. XUQIN JING  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 114/2566 ลว.7ส.ค.66  
667380003-5  นาย กิตติกาญจน์ เจริญรัตน์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
667380001-9  Mrs. ENNY DWI OKTAVIYANI   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
665380018-8  นาย เกริกฤทธิ์ เจริญรัตน์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 158/2566 ลว.29พ.ย.66  
665380001-5  นาย จักรพันธ์ กลางการกุลพันธ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 159/2566 ลว.29พ.ย.66  
657380002-6  นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 147/2565 ลว.28 พ.ย.65  
655380006-4  น.ส. นิตยา แก้วสุวรรณ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 79/2566 ลว. 14มิ.ย.66  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665380010-4  Mr. RITCHIE NATUAN CAIBIGAN  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655380022-6  น.ส. สุชาวดี บรรเลงธรรม  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 152/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ลว.8 พ.ย.66  
655380015-3  น.ส. สุธิดา ชมสวัสดิ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 80/2566 ลว.14มิ.ย.66  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การแปลภาษาลานนาเป็นภาษาไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 08593957  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2552 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
หน้า 471-481  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การแปลงข้อความภาษาบาลีอักษรไทยเป็นสัทอักษร 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มกราคม 2557 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Isarn phoneme transcription using statistical model and transcription rule 
ชื่อวารสาร WIT Transactions on Information and Communication Technologies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร BOSI EDU,WIT Transactions on Information and Communication Technologies 
ISBN/ISSN 17433517  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 March 2014 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ 59 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 337-345  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improved Isarn Dharma alphabets to Thai language translation using longest syllable matching with named entities recognition 
ชื่อวารสาร WIT Transactions on Information and Communication Technologies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร WIT Press 
ISBN/ISSN 1743-3517   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 March 2014 
ปีที่ 59  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 635-644  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระบบตรวจข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อส่งออกข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุข (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1444182356) 
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2558 
ปีที่ 2558  ฉบับที่ 34 
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 400-407  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การตัดคำภาษาไทยเพือ่หาคำที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมโดยใช้การระบุชนิดของคำ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิต) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 08593957  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มิถุนายน 2549 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2549 
หน้า 48-57  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การแปลงรูปคำภาษาไทยเป็นสัทอักษรโดยใช้พจนานุกรมและกฏภาษาศาสตร์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 08593957  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กรกฎาคม 2549 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2549 
หน้า 58-67  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยใช้ขั้นตอนการจัดกลุ่มด้วยเคมีน (Analysis of Medical Consumables using K-Means Clustering)  
ชื่อวารสาร 2021 NCCIT - The 17th National Conference on Computing and Information Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Information Technology and Digital Innovation King Mongkut's University of technology North Bangkok 
ISBN/ISSN NCCIT2021-24  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2564 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 17 
เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 25  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Isarn Dialect Speech Synthesis using HMM with syllable-context features 
ชื่อวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 November 2018 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 81-89  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Tonal Contour Generation for Isarn Speech Synthesis Using Deep Learning and Sampling-Based F0 Representation 
ชื่อวารสาร Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 September 2020 
ปีที่ 10  ฉบับที่ 18 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-18  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ F0 Modeling for Isarn Speech Synthesis using Deep Neural Networks and Syllable-level Feature Representation 
ชื่อวารสาร International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Zarqa University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Multi-Class Text Classification on Khmer News Using Ensemble Method in Machine Learning Algorithms 
ชื่อวารสาร Acta Informatica Pragensia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prague University of Economics and Business 
ISBN/ISSN 1805-4951  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 12 
เดือน March   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 17  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study on Pitch Contour of Thai Polysyllabic Tone Sequences Using a Generative Model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2552 
ชื่อการประชุม International on Speech Prosody  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2552 ถึง 20 สิงหาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Tokyo 
สถานที่จัดประชุม New Public Hall  จังหวัด/รัฐ Nara 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 483-486  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Bernard Bel & Isabelle Marlien 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Thailand's gold price forecast using neural network 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2552 
ชื่อการประชุม The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤษภาคม 2552 ถึง 15 พฤษภาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thammasat University 
สถานที่จัดประชุม จังหวัด/รัฐ Phuket 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 57-62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Vietnamese-Thai Machine Translation using Rule-based 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
ชื่อการประชุม The 2017-29th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Falculty of Informatics, Burapha University 
สถานที่จัดประชุม Amari Pattaya  จังหวัด/รัฐ Chon Buri 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Semi-Automatic Word-Aligned Tool for Thai-Vietnamese Parallel Corpus Construction 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University, Chonburi, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Amari Pattaya  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 121-125  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Increasing the input data length of RSA cryptosystem by applying a hybrid lossless data compression algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม International Conference on Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 2019 - ICTEC 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Center for Telecomunication Research and Innovation (CeTRI), Faculty of Electronic and Computer Engineering (FKEKK), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 
สถานที่จัดประชุม Holiday Inn Melaka  จังหวัด/รัฐ Melaka 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automatic Thai Subjective Examination using Cosine Similarity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory and Application 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 สิงหาคม 2561 ถึง 17 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบรูพา 
สถานที่จัดประชุม Beyond Resort  จังหวัด/รัฐ กระบี่ 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานที่จัดประชุม หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ครั้งที่ 6  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1218-1231  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ โมดูลการสร้าง SMIL สำหรับ Joomla! 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2554 
ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST2011) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2554 ถึง 10 กรกฎาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University, Chonburi, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 58-62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นสัทอักษร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มกราคม 2550 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกา ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2552 ถึง 20 สิงหาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ AN ON-LINE METHOD FOR SIGNATURE RECOGNITION USING NEURAL NETWORK 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2549 
ชื่อการประชุม The 2nd natural conference on computing and information technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 พฤษภาคม 2549 ถึง 20 พฤษภาคม 2549  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lanna to Thai language translation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2550 
ชื่อการประชุม National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2007) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 สิงหาคม 2552 ถึง 21 สิงหาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sripatum University 
สถานที่จัดประชุม Miracle grand  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 180  Proceeding Paper Editors/edition/publisher 189 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบการจำแนกการทดสอบสำหรับผู้ทดสอบสุขภาพจิต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2551 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเทคโนโยลีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มกราคม 2551 ถึง 29 มกราคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ตึกเพียรวิจิตร  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 222  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automatic Authentification System for Public Access Control 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม the 2nd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ตุลาคม 2551 ถึง 3 ตุลาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Agronomy, Hanoi Agricultural University, Hanoi, Vietnam and Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Agronomy, Hanoi Agricultural University, Vietnam  จังหวัด/รัฐ Hanoi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-4  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ On-Line Signature Recognition using Dynamic Time Warping 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-Region 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ตุลาคม 2551 ถึง 3 ตุลาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hanoi Agricultural University 
สถานที่จัดประชุม Hanoi Agricultural University  จังหวัด/รัฐ Hanoi, Vietnam 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Faculty of Agronomy, Hanoi Agricultural University, Vietnam and Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The performance improvement of gold price forcast using combining forecast method based on neural network 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2552 
ชื่อการประชุม the conference on knowledge and smart technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2552 ถึง 20 สิงหาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
สถานที่จัดประชุม Science  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสกัดคุณลักษณะเด่นแบบผสมเพื่อรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมอีสานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม 2012 4th Conference Knowledge and Smart Technology (KST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 8 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
สถานที่จัดประชุม 3rd floor of 50 years of Burapha University Celebration Building Burapha University  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 45-52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Korean-Thai Lexicon for Natural Language Processing 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Information Science and Applications (ICISA2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korea Industry Security Forum, Institute for Creative and Advanced Technologies / Korea Information Assurance Society, Kyonggi University 
สถานที่จัดประชุม Hilton Pattaya Hotel   จังหวัด/รัฐ Chonburi/Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 394 - 397  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบแมปข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นออนโทโลยี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Silapakorn Univercity 
สถานที่จัดประชุม Windsor Suites Hotel Bangkok, Thailand.  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 466-470  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology-Supported Development for Drug Analysis Laboratory Corresponding to the ISO/IEC 17025 Standard 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม International Symposium on System Engineering and Computer Simulation (SECS-2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2556 ถึง 21 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Future Technology Research Association international (FTRA), Korea Information Technology Convergence Society (KITCS) 
สถานที่จัดประชุม ประเทศเวียดนาม  จังหวัด/รัฐ เมืองดานัง 
Proceeding Paper Volume 279  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 743-749  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Hwa Young Jeong,Neil Y. Yen,James J. (Jong Hyuk) Park / Springer Berlin Heidelberg 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 20 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Vietnamese - Thai Lexicon for Machine Translation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The Tenth International Symposium on Natural Language Processing 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2556 ถึง 30 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT, Thammasat U., Thailand), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, Thailand) 
สถานที่จัดประชุม Merlin Beach Resort and Spa 99 Muen-Nogen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand  จังหวัด/รัฐ Thailand 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 193-196  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 21 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improved Isarn Dharma Alphabets to Thai Language Translation using Longest Syllable Matching with Named Entities Recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 The 5th International Conference on Advanced Computer Control (ICACC2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2556 ถึง 15 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม BOSI EDU  
สถานที่จัดประชุม The Peninsula Excelsior Hotel, Singapore  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 22 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dharma Word Segmentation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Control,Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2556 ถึง 28 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Applied Mechanics and Informatics (IAMI), University of Information Technology (UIT)  
สถานที่จัดประชุม SHERATON HOTEL NHA TRANG, VIETNAM   จังหวัด/รัฐ VIETNAM  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 23 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Phoneme Transcription using Statistical Model and Transcription Rule 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 5th International Conference on Advanced Computer Control (5th ICACC2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2556 ถึง 15 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม BOSI EDU-Professional Organizer For Academic Conferences. 
สถานที่จัดประชุม The Peninsula Excelsior Hotel  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 24 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dharma Alphabets to Thai Language Translation by ATNs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม International Symposium on System Engineering and Computer Simulation (SECS-2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2556 ถึง 21 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Future Technology Research Association International (FTRA) 
สถานที่จัดประชุม Vinpearl Luxury, Da Nang, Vietnam  จังหวัด/รัฐ Vietnam 
Proceeding Paper Volume 279  Proceeding Paper Issue 1876-1100 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 775-782  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Hwa-Young Jeong · Mohammad S. Obaidat Neil Y. Yen · James J. (Jong Hyuk) Park 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 25 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยใช้ขั้นตอนการจัดกลุ่มด้วยเคมีน (Analysis of Medical Consumables using K-Means Clustering)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม The 17th National Conference on Computing and Information Technology  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม Virtual Presentation System   จังหวัด/รัฐ
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 26 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mushrooms Cube Tracking and Traceability System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 ถึง 14 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1024-1029  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อนุวัฒน์ ใจดี, พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 27 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนาลากูนา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 28 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Approach to Lao-English Rule Based Machine Translation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2558 
ชื่อการประชุม 2015 - 7th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) Entertainment Technology for Life 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
สถานที่จัดประชุม The Tide Resort, Bangsaen   จังหวัด/รัฐ Chonburi, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue 978-1-4799-6049-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 93-98  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 29 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A hybrid approach to Lao word segmentation using longest syllable level matching with named entities recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013 10th International Conference on 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2556 ถึง 17 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ECTI 
สถานที่จัดประชุม Maritime Park & Spa Resort  จังหวัด/รัฐ Krabi, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue 978-1-4799-0546-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1 - 5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 30 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้ WordNet ร่วมกับแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2557 
ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Pullman Hotel  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 86-91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 31 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 34 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue 34 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 172-180  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 32 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fit Buddy: A Mobile Application for Fitness Tracking Using the Always-On Low-Power Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม Mobile and Wireless Technology 2015  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2558 ถึง 24 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iCatse 
สถานที่จัดประชุม Bangkok, Thailand  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 310  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155-162  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Springer Berlin Heidelberg 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 33 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ โมเดลเพื่อการพยากรณ์สถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคาร พจน์ สารสิน  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 273-283  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 34 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Model for Predicting Cost Overrun in Small and Medium-Sized Public Construction Project 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science,Faculty of Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 35 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Thai to Isarn dialect Machine Translation using Rule-based and Example-based 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 13'th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 36 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Thai Question-Answering System Using Pattern-Matching Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2565 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Technology Innovation and Its Applications 2022 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2565 ถึง 23 กันยายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Pelita Harapan 
สถานที่จัดประชุม Virtual Conference  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 221  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE Xplore 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 37 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dialect Word Segmentation using Bi-directional Gated Recurrent Unit with transfer learning approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2565 
ชื่อการประชุม The International Computer Science and Engineering Conference 2022 (ICSEC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 ธันวาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE Thailand Section, IEEE ComSoc Thailand Chapter, and ECTI Association Thailand 
สถานที่จัดประชุม Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus  จังหวัด/รัฐ Sakon Nakhon 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 156  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE Xplore 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 38 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Incident Task Sequence for Service Priority using Cosine Similarity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2565 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Technology Innovation and Its Applications 2022 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2565 ถึง 23 กันยายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Pelita Harapan 
สถานที่จัดประชุม Virtual Conference  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 87  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE Xplore 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 39 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Python Code Smell Detection Using Machine Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2565 
ชื่อการประชุม THE 26th INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE 2022 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 ธันวาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Science and Engineering Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus 
สถานที่จัดประชุม Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus  จังหวัด/รัฐ Sakon Nakhon Province 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 128-133  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE Xplore 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 40 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Framework for Constructing Thai Sentiment Corpus using the Cosine Similarity Technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม 2021 13th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มกราคม 2564 ถึง 24 มกราคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE 
สถานที่จัดประชุม Bangsaen, Chonburi, Thailand  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 202-207  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 41 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PREDICTING FOOT AND MOUTH DISEASE IN THAILAND’S NAKHON RATCHASIMA PROVINCE THROUGH MACHINE LEARNING  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม Proceedings of the 19th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2023) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 19 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 
สถานที่จัดประชุม Arnoma Grand bangkok  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 679  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53–62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Springer, Cham 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper