2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fit Buddy: A Mobile Application for Fitness Tracking Using the Always-On Low-Power Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Mobile and Wireless Technology 2015  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iCatse 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2558 
     ถึง 24 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 310 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 155-162 
     Editors/edition/publisher Springer Berlin Heidelberg 
     บทคัดย่อ This paper presents an always-on and always accessible mobile application, namely Fit Buddy, which will help users track their personal fitness statistics. The application focuses on step counting from both walking and running using a smartphone. The Fit Buddy can be linked to a user’s social media account and rank the user’s fitness data compared with those of friends who are on the same social network. By utilizing SensorCore data from a smartphone, user’s daily steps, active time and location can be tracked and recorded without the need for human interaction because of the always-on aspect of the application. Users also have immediate access to the history data. The Fit Buddy makes personalized daily goals easier to commit and achieve. It gives the users a simple and effective method of motivation to do more exercise. 
ผู้เขียน
555020116-4 นาย กษิดิศ วิจิตรโสภณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0