2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555020116-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กษิดิศ วิจิตรโสภณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KASIDIT WIJITSOPON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก(2) ภาค ปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2555) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แอปพลิเคชันมือถือสาหรับติดตามการออกกาลังกายตลอดเวลา ด้วยเซ็นเซอร์พลังงานต่า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A MOBILE APPLICATION FOR ACTIVITY TRACKING USING THE ALWAYS-ON LOW-POWER SENSOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 886/2557 ลว. 17 พ.ย. 2557
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 661/2559 ลว 11 ส.ค. 2559
F แจ้งผลสอบ 30 สิงหาคม 2559 GOOD
F รับรองการแก้ไข 6 กันยายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 846/2557 ลว 3 พ.ย. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fit Buddy: A Mobile Application for Fitness Tracking Using the Always-On Low-Power Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม Mobile and Wireless Technology 2015  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2558 ถึง 24 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iCatse 
สถานที่จัดประชุม Bangkok, Thailand  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 310  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155-162  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Springer Berlin Heidelberg 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper