2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบแมปข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นออนโทโลยี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Silapakorn Univercity 
     สถานที่จัดประชุม Windsor Suites Hotel Bangkok, Thailand. 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 
     ถึง 6 กันยายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 466-470 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535020027-1 น.ส. ณัฐธิดา บุตรพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0