2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535020027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐธิดา บุตรพรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTIDA BUDPROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เครื่องมือแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ออนโทโลยี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) TOOL FOR GENERATE ONTOLOGY FROM RELATIONAL DATABASE 
รายละเอียด ออนโทโลยีจากเค้าร่างฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ GENERATE ONTOLOGY FROM SCHEMA BASE FOR RELATIONAL DATABASE INTEGRATION 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มกราคม 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 726/2554 ลว. 29 ธันวาคม 2554
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 12 มีนาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 12 มีนาคม 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 ธันวาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 882/2556 ลว. 14 พฤศจิกายน 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2557
F แจ้งผลสอบ 10 กุมภาพันธ์ 2557 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 21 กุมภาพันธ์ 2557
F รับรองการแก้ไข 21 มีนาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 เมษายน 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่527/2554 ลว.10ต.ค.54
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบแมปข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นออนโทโลยี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Silapakorn Univercity 
สถานที่จัดประชุม Windsor Suites Hotel Bangkok, Thailand.  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 466-470  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper