2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ระบบตรวจข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อส่งออกข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุข (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1444182356) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2558 
     ฉบับที่ 34 
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 400-407 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ เมาตาดาต้า,การตรวจสอบช่อมูล,ระบบข้อมูลสุขภาพ 
ผู้เขียน
555020177-4 นาย ทศพล อุทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0