2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555020177-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทศพล อุทก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THODSPON UTOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อการส่งออกข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุข 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) HEALTH INFORMATION VALIDATE SYSTEM FOR MEDICAL COMMUNITY UNIT 
รายละเอียด ระบบบูรณาการสารสนเทศสาหรับแฟ้มข้อมูลผู้ป่วย ๒๑ แฟ้มของศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สาหรับส่งออกข้อมูล/INTEGRATED INFORMATION SYSTEM PATIENTS 21 FILE COMMUNITY MEDICAL UNIT FOR ROI-ET HOSPITAL DATA OUTPU 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กันยายน 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 686/2556 ลว 16 ส.ค. 2556
D อนุมัติเค้าโครง 30 กันยายน 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤษภาคม 2558 สอบไม่ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 สิงหาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 710/2558 ลว. 20 ส.ค. 2558
F แจ้งผลสอบ 26 สิงหาคม 2558 PASS
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 ตุลาคม 2558
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มกราคม 2559 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 608/2556 ลว 19 ก.ค. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ระบบตรวจข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อส่งออกข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุข (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1444182356) 
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2558 
ปีที่ 2558  ฉบับที่ 34 
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 400-407  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ