2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dharma Word Segmentation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Control,Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Applied Mechanics and Informatics (IAMI), University of Information Technology (UIT)  
     สถานที่จัดประชุม SHERATON HOTEL NHA TRANG, VIETNAM  
     จังหวัด/รัฐ VIETNAM  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 28 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557020061-7 นาย สิทธิชัย สมทรัพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0