2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557020061-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิทธิชัย สมทรัพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITTICHAI SOMSAP
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การตัดคำอักษรธรรมอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ISARN DHARMA ALPHABET WORD SEGMENTATION 
รายละเอียด การตัดคำอักษรธรรมอีสาน/ISARN DHARMA ALPHABET WORD SEGMENTATION 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 พฤษภาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 323/2557 ลว. 18 เม.ย. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤษภาคม 2557 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 104/2559 ลว 10 ก.พ. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กันยายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 755/2561 ลว 4 ก.ย. 2561
F แจ้งผลสอบ 14 กันยายน 2561 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 1 ตุลาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 1 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 ตุลาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 990/2555 ลว. 29 พ.ย. 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Isarn Dharma Word Segmentation Using a Statistical Approach with Named Entity Recognition 
ชื่อวารสาร ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association for Computing Machinery (ACM) 
ISBN/ISSN ISSN:2375-4699 EISSN:2375-4702  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 August 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dharma Word Segmentation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Control,Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2556 ถึง 28 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Applied Mechanics and Informatics (IAMI), University of Information Technology (UIT)  
สถานที่จัดประชุม SHERATON HOTEL NHA TRANG, VIETNAM   จังหวัด/รัฐ VIETNAM  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper