2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Korean-Thai Lexicon for Natural Language Processing 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Information Science and Applications (ICISA2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korea Industry Security Forum, Institute for Creative and Advanced Technologies / Korea Information Assurance Society, Kyonggi University 
     สถานที่จัดประชุม Hilton Pattaya Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Chonburi/Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2556 
     ถึง 26 มิถุนายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 394 - 397 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents Korean-Thai lexicon. This research aims to study and collect necessary features to construct the Korean-Thai lexicon for natural language processing (NLP) and speech processing researches. The research method used for study was that of (1) creating Korean-Thai lexicon consisting of 7 parts : Korean words, Korean Revised Romanization, part of speech, sub part of speech, special characteristic, Thai meaning and description of meaning (2) Korean transcription. According to lack of useful tools for the Korean–Thai machine translation, therefore we have a proposal for creating Korean–Thai lexicon for machine translation. The Korean-Thai lexicon consists of 36,000 Korean words. As it would take a lot of time and effort to gather enough Korean words to cover all domains, Korean Revised Romanization was applied for some words such as terminology, names and places.  
ผู้เขียน
525020159-3 น.ส. สุกฤตา มหาหิง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0