2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525020159-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุกฤตา มหาหิง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUKRITA MAHAHING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 32/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) KOREAN INTO THAI TRANSLATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2554 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 766/2553 ลว. 29 ธันวาคม 2553
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2554
D อนุมัติเค้าโครง 19 มกราคม 2554
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤษภาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 217/2556 ลว 23 เมษายน 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤษภาคม 2556 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 443/2556 ลว. 14 มิ.ย. 2556
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2556 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 30 กรกฎาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 738/2553 ลว. 20 ธ.ค. 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Korean-Thai Lexicon for Natural Language Processing 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Information Science and Applications (ICISA2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korea Industry Security Forum, Institute for Creative and Advanced Technologies / Korea Information Assurance Society, Kyonggi University 
สถานที่จัดประชุม Hilton Pattaya Hotel   จังหวัด/รัฐ Chonburi/Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 394 - 397  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper