2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนาลากูนา 
     จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 9 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวเพื่อการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าว ในการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกข้าวจากศูนย์วิจัยข้าว 11 ศูนย์ทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได ผลการศึกษาพบว่ามี 11 ปัจจัยที่มีผลกับปริมาณผลผลิตข้าว ประกอบด้วย พันธุ์ข้าว เดือนที่ปลูก เดือนที่ออกรวง ชนิดดิน อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงเดือนที่ 1,3,4,5 ของการปลูกข้าว ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยช่วงเดือนที่ 2,4,5 ของการปลูกข้าว ปัจจัยเหล่านี้ถูกใช้ในการสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับเปรียบเทียบกับวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบพบว่า ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงกว่าตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยมีค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.0951 และ 0.1273 ตามลำดับ  
ผู้เขียน
555020210-2 นาย อัตพล คุณเลิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0