2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555020210-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัตพล คุณเลิศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTAPOL KUNLERD
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การศึกษาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าว 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE STUDY OF RICE YIELD PREDICTION MODELS 
รายละเอียด ชื่อเดิม แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม RICE YIELD PREDICTION BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 22/2557 ลว 7 ม.ค. 2557
D อนุมัติเค้าโครง 30 มกราคม 2557
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 พฤษภาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 325/2557 ลว. 18 เม.ย. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤษภาคม 2557 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มิถุนายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 377/2557 ลว 20 พ.ค. 2557
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 6 มิถุนายน 2557
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2557 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1050/2556 ลว 20 ธ.ค. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนาลากูนา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper