2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ F0 Modeling for Isarn Speech Synthesis using Deep Neural Networks and Syllable-level Feature Representation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Zarqa University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The generation of the fundamental frequency (F0) plays an important role in speech synthesis, which directly influences the naturalness of synthetic speech. In conventional parametric speech synthesis, F0 is predicted frame-by-frame. This method is insufficient to represent F0 contours in larger units, especially tone contours of syllables in tonal languages that deviate as a result of long-term context dependency. This work proposes a syllable-level F0 model that represents F0 contours within syllables, using syllable-level F0 parameters that comprise the sampling F0 points and dynamic features. A Deep Neural Network (DNN) was used to represent the relationships between syllable-level contextual features and syllable-level F0 parameters. The proposed model was examined using an Isarn speech synthesis system with both large and small training sets. For all training sets, the results of objective and subjective tests indicate that the proposed approach outperforms the baseline systems based on hidden Markov models and DNNS that predict F0 values at the frame level. 
     คำสำคัญ fundamental frequency, speech synthesis, deep neural networks.  
ผู้เขียน
577020065-1 นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0