2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020065-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSATHON JANYOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (ภาษาอังกฤษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การจำลองความถี่มูลฐานสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FUNDAMENTAL FREQUENCY MODELING FOR ISARN SPEECH SYNTHESIS SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1238/2558 ลว 18 ธ.ค.58
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 มกราคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1078/2561 ลว 13 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 592/2558 ลว 30 มิ.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-