2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020065-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSATHON JANYOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (ภาษาอังกฤษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การจำลองความถี่มูลฐานสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FUNDAMENTAL FREQUENCY MODELING FOR ISARN SPEECH SYNTHESIS SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1238/2558 ลว 18 ธ.ค.58
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 มกราคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1078/2561 ลว 13 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กันยายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 593/2563 ลว 1 ก.ย. 2563
F แจ้งผลสอบ 11 กันยายน 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 592/2558 ลว 30 มิ.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Isarn Dialect Speech Synthesis using HMM with syllable-context features 
ชื่อวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 November 2018 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 81-89  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Tonal Contour Generation for Isarn Speech Synthesis Using Deep Learning and Sampling-Based F0 Representation 
ชื่อวารสาร Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 September 2020 
ปีที่ 10  ฉบับที่ 18 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-18  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ F0 Modeling for Isarn Speech Synthesis using Deep Neural Networks and Syllable-level Feature Representation 
ชื่อวารสาร International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Zarqa University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ