2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Tonal Contour Generation for Isarn Speech Synthesis Using Deep Learning and Sampling-Based F0 Representation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-18 
     บทคัดย่อ The modeling of fundamental frequency (F0) in speech synthesis is a critical factor affecting the intelligibility and naturalness of synthesized speech. In this paper, we focus on improving the modeling of F0 for Isarn speech synthesis. We propose the F0 model for this based on a recurrent neural network (RNN). Sampled values of F0 are used at the syllable level of continuous Isarn speech combined with their dynamic features to represent supra-segmental properties of the F0 contour. Different architectures of the deep RNNs and different combinations of linguistic features are analyzed to obtain conditions for the best performance. To assess the proposed method, we compared it with several RNN-based baselines. The results of objective and subjective tests indicate that the proposed model significantly outperformed the baseline RNN model that predicts values of F0 at the frame level, and the baseline RNN model that represents the F0 contours of syllables by using discrete cosine transform. 
     คำสำคัญ tone, fundamental frequency, recurrent neural networks, Isarn dialect, speech synthesis 
ผู้เขียน
577020065-1 นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0