2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ โมดูลการสร้าง SMIL สำหรับ Joomla! 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST2011) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University, Chonburi, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2554 
     ถึง 10 กรกฎาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 58-62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาโมดูล SMIL Generation ให้ท างานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหาจูมล่า! เพื่อน าเสนอสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยี SMIL สถาปัตยกรรมของระบบที่น าเสนอประกอบด้วยส่วนติดต่อเพื่อรับค าสั่งจากผู้ใช้แบบกราฟิก ส่วนเลือกสื่อมัลติมีเดียจากฐานข้อมูล MySQL ส่วนก าหนดรูปแบบการแสดงผลสื่อมัลติมีเดีย และส่วนสร้าง (Generate) แท็ก SMIL เพื่อทดสอบการท างานของโมดูลที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งโมดูล SMIL Generation บนระบบจัดการเนื้อหาจูมล่าและทดสอบสร้างเว็บการท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลการทดสอบระบบสามารถน าเสนอสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ SMIL ที่สอดคล้องตามความต้องการ 
ผู้เขียน
525020153-5 น.ส. วิมลวรรณ วงค์ศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0