2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525020153-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิมลวรรณ วงค์ศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WIMONWAN WONGSIRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) โมดูลการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ SMIL บน CMS 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) MODULE FOR MULTIMEDIA PRESENTATION BY USING SMIL ON CMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กันยายน 2553 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 515/2553 ลว. 30 สิงหาคม 2553
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 กันยายน 2553
D อนุมัติเค้าโครง 27 กันยายน 2553
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม 2554 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 390/2554 ลว. 7 กรกฎาคม 2554
F แจ้งผลสอบ 6 กรกฎาคม 2554 Excellent
F รับรองการแก้ไข 8 สิงหาคม 2554
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 13 กันยายน 2554
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กันยายน 2554 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่532/2554 ลว 11ต.ค.54
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 ตุลาคม 2554 สอบผ่าน
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 10 ตุลาคม 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 402/2553 ลว. 21 ก.ค. 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ โมดูลการสร้าง SMIL สำหรับ Joomla! 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2554 
ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST2011) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2554 ถึง 10 กรกฎาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University, Chonburi, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 58-62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper