2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automatic Thai Subjective Examination using Cosine Similarity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory and Application 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบรูพา 
     สถานที่จัดประชุม Beyond Resort 
     จังหวัด/รัฐ กระบี่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 สิงหาคม 2561 
     ถึง 17 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-5 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020151-3 นาย พงศกร สายเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0