2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565020151-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศกร สายเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSAKORN SAYPECH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยแบบอัตโนมัติสำหรับภาษาไทยโดยการวัดความคล้ายคลึงเชิงมุม 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) AUTOMATIC THAI SUBJECTIVE EXAMINATION USING COSINE SIMILARITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 274/2560 ลว 4 เม.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤษภาคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มีนาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 282/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 297/2561 ลว 29 มีนาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 11 เมษายน 2561 GOOD
F รับรองการแก้ไข 11 พฤษภาคม 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 939/2560 ลว 7 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automatic Thai Subjective Examination using Cosine Similarity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory and Application 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 สิงหาคม 2561 ถึง 17 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบรูพา 
สถานที่จัดประชุม Beyond Resort  จังหวัด/รัฐ กระบี่ 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper