2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mushrooms Cube Tracking and Traceability System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต 
     จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 14 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1024-1029 
     Editors/edition/publisher อนุวัฒน์ ใจดี, พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
     บทคัดย่อ ปัจจุบันผู้บริโภคต่างตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตร เห็ดเป็นหนึ่งในอาหารที่คนไทยนิยมบริโภค จากสภาพแวดล้อมและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้บริโภคสนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้น งานวิจัยนี้จึงนำเสนอระบบสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ระบบจัดการข้อมูลฟาร์มเห็ด และ ระบบสอบย้อนกลับก้อนเชื้อเห็ดด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีและบาร์โค้ด ซึ่งระบบที่นำเสนอจะเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านการเกษตรของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  
ผู้เขียน
545020200-4 นาย อนุวัฒน์ ใจดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0