2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545020200-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวัฒน์ ใจดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWAT JAIDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพก้อนเชื้อเห็ด 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) MUSHROOMS CUBE QUALITY TRACKING AND TRACEABILITY SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กันยายน 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 654/2555 ลว. 30 ส.ค. 2555
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 กันยายน 2555
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มิถุนายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 376/2557 ลว 20 พ.ค. 2557
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2557 GOOD
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2557 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ธันวาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 932/2557 ลว 11 ธ.ค. 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 778/2555 ลว. 27 ก.ย. 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับก้อนเชื้อเห็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1024-1029  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อนุวัฒน์ ใจดี, พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mushrooms Cube Tracking and Traceability System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 ถึง 14 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1024-1029  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อนุวัฒน์ ใจดี, พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper