2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้ WordNet ร่วมกับแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 1 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 86-91 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555020268-1 นาย อภิชาติ กันยาทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0