2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555020268-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิชาติ กันยาทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APICHART KUNYATONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การสืบค้นเอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมาย โดยใช้เวิร์ดเน็ตภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THAI COURSE DESCRIPTION SEMANTIC SEARCH USING THAI WORDNET AND CLUSTERING TECHNIQUE 
รายละเอียด การจัดกลุ่มเอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสืบค้นเชิงความหมาย โดยใช้ THAI WORDNET ร่วมกับ SOM/THAI COURSE DESCRIPTION CLUSTERING FOR SEMANTIC SEARCH USING THAI WORDNET AND SOM 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กันยายน 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 677/2556 ลว 16 ส.ค. 2556
D อนุมัติเค้าโครง 14 ตุลาคม 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กันยายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 595/2557 ลว 15 ส.ค. 2557
F แจ้งผลสอบ 5 กันยายน 2557 GOOD
F รับรองการแก้ไข 20 ตุลาคม 2557
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 ตุลาคม 2557
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 2 ธันวาคม 2557
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 กรกฎาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 604/2558 ลว 2 ก.ค. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 สิงหาคม 2558 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 605/2556 ลว 19 ก.ค. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้ WordNet ร่วมกับแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2557 
ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Pullman Hotel  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 86-91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper