2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology-Supported Development for Drug Analysis Laboratory Corresponding to the ISO/IEC 17025 Standard 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Symposium on System Engineering and Computer Simulation (SECS-2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Future Technology Research Association international (FTRA), Korea Information Technology Convergence Society (KITCS) 
     สถานที่จัดประชุม ประเทศเวียดนาม 
     จังหวัด/รัฐ เมืองดานัง 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2556 
     ถึง 21 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 279 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 743-749 
     Editors/edition/publisher Hwa Young Jeong,Neil Y. Yen,James J. (Jong Hyuk) Park / Springer Berlin Heidelberg 
     บทคัดย่อ This paper introduces the development of an ontology that will support the work procedures of a drug analysis laboratory for the accreditation according to the ISO/IEC 17025 standard. This is an international standard for the competence of testing and calibration laboratories. The ontology conformed to both management and technical requirements and it represents scientific observational data and management workflow. The benefits of this ontology are that it will formalize the experimental description, allow for the sharing of data between the analysts, and allow data interoperability within the framework of the ISO/IEC 17025 standard. 
ผู้เขียน
545020147-2 น.ส. อรพรรณ อภิรักษ์กานต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0