2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545020147-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรพรรณ อภิรักษ์กานต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORAPAN APIRAKKAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2554) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพยาสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ONTOLOGY-SUPPORTED DEVELOPMENT FOR DRUG ANALYSIS LABORATORY CORRESPONDING TO THE ISO/IEC 17025 STANDARD 
รายละเอียด ONTOLOGY-SUPPORTED DEVELOPMENT FOR DRUG ANALYSIS LABORATORY INTO THE ISO/IEC 17025 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กันยายน 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 643/2555 ลว. 30 สิงหาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 ธันวาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 884/2556 ลว. 14 พฤศจิกายน 2556
F แจ้งผลสอบ 11 ธันวาคม 2556 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 23 ธันวาคม 2556
F รับรองการแก้ไข 17 มกราคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 มีนาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่830/2555 ลว.27ก.ย.55
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่830/2555 ลว.27ก.ย.55
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology-Supported Development for Drug Analysis Laboratory Corresponding to the ISO/IEC 17025 Standard 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม International Symposium on System Engineering and Computer Simulation (SECS-2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2556 ถึง 21 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Future Technology Research Association international (FTRA), Korea Information Technology Convergence Society (KITCS) 
สถานที่จัดประชุม ประเทศเวียดนาม  จังหวัด/รัฐ เมืองดานัง 
Proceeding Paper Volume 279  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 743-749  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Hwa Young Jeong,Neil Y. Yen,James J. (Jong Hyuk) Park / Springer Berlin Heidelberg 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper