2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Semi-Automatic Word-Aligned Tool for Thai-Vietnamese Parallel Corpus Construction 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Burapha University, Chonburi, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Amari Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 121-125 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ A corpus, especially a parallel corpus, which contains both source and target language, is an important resource in Natural Language Processing (NLP) research, particularly in machine translation. A quality corpus can improve the accuracy of the translation results significantly; however, corpus construction is very time consuming, and requires the expertise of linguistic experts. In this paper, we present Thai-Vietnamese parallel corpus construction and the process of building a Thai-Vietnamese parallel corpus. This work focuses on the construction of a semi-automatic word-alignment tool, capable of assisting researchers in the construction of a parallel corpus. The collection and validation within this study was achieved through the use of our development tool. In the first stage, the Vietnamese -Thai parallel corpus, containing 14,771 sentence pairs; was collected, aligned at word level, and validated by linguistic experts. This parallel corpus can be used as a reliable resource for statistical machine translation and other applications. 
ผู้เขียน
595020063-3 Mr. DANG NGOC CHUONG [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0