2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cut off ของ MCV และ MCH ที่เหมาะสมต่อการคัดกรองอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 และบีตาศูนย์-ธาลัสซีเมีย: ข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0857-6653 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 142-150 
     บทคัดย่อ การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ายังมีผลบวกปลอมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระและสูญเสียงบประมาณในการตรวจยืนยันมาก เนื่องจากผลบวกปลอมที่พบมากอาจเกิดจากการใช้ค่า cut off ของค่า mean cell volume (MCV) หรือ mean cell hemoglobin (MCH) ที่ไม่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้นำข้อมูลค่า MCV และ MCH ของตัวอย่างที่ผ่านการตรวจคัดกรองมาจากโรงพยาบาล 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งไปรับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินและดีเอ็นเอ ที่หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 – มกราคม 2554 จำนวน 746 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ดูการกระจายของค่า MCV และ MCH ในกลุ่มที่ตรวจพบยีน -thalassemia 1 และ 0-thalassemia จำนวน 154 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่พบยีนธาลัสซีเมีย พบว่าทุกตัวอย่างที่มียีน -thalassemia 1 และหรือ 0-thalassemia มีค่า MCV และ MCH น้อยกว่า 78 fl และ 25 pg ตามลำดับ เมื่อนำค่าดังกล่าวมาใช้เป็นค่า cut off และนำไปศึกษาแบบไปข้างหน้าเพิ่มเติมที่ 4 โรงพยาบาลเดิมระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2554 อีก 145 ตัวอย่าง พบว่าไม่พบผลลบปลอมในตัวอย่างที่มียีน-thalassemia 1 หรือ 0-thalassemia จำนวน 21 รายที่ตรวจพบ เมื่อวิเคราะห์อัตราผลบวกปลอมของการใช้ค่า cut off ใหม่นี้เทียบกับค่า cut off เดิมที่ใช้อยู่ ( MCV < 80 fl, MCH < 27 pg) พบว่ามีอัตราผลบวกปลอมโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 25 เมื่อใช้ค่า MCV และร้อยละ 33 เมื่อใช้ค่า MCH ทำให้มีความจำเพาะมากขึ้นโดยความไวไม่เปลี่ยนแปลง การศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลอื่นๆได้วิเคราะห์และปรับใช้ค่า cut off ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณและทำให้การดำเนินงานเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     คำสำคัญ การตรวจคัดกรอง, MCV, MCH, อัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1, บีตาศูนย์-ธาลัสซีเมีย 
ผู้เขียน
525090003-2 นาย คมสัน อยู่เย็น [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
497100016-1 น.ส. สุภาวดี แย้มศรี
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0