2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An alternate method for fractionation of peanut seed proteins in association with inhibitory assay on Aspergillus flavus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Asia Agriculture and Animal– ICAAA 2012 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)  
     สถานที่จัดประชุม quality hotel, singapore 
     จังหวัด/รัฐ singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2555 
     ถึง 24 กรกฎาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 42-47 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537020026-7 น.ส. วราลักษณ์ เสนาคูณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0