2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 537020026-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วราลักษณ์ เสนาคูณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARALUK SENAKOON
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว.ฉบับที่ 46/54 ลงวันที่ 10 พ.ค.54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กลไกลการทนแล้งของถั่วลิสงซึ่งสัมพันธ์กับการต้านเชื้อรา Aspergillus flavus 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DROUGHT TOLERANT MECHANISMS OF PEANUT INVOLVED IN ASPERGILLUS FLAVUS RESISTANCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2553 ครั้งที่ 1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 กันยายน 2553 ครั้งที่ 1 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2554 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 542/2554 ลว. 12 ตุลาคม 2554
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 13 ตุลาคม 2554
D อนุมัติเค้าโครง 14 ตุลาคม 2554
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 มิถุนายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 351/2557 ลว. 2 พฤษภาคม 2557
F แจ้งผลสอบ 13 มิถุนายน 2557 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุพร นุชดำรงค์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 382/2553 ลว. 16 ก.ค. 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 555/2554 ลว. 13 ต.ค. 2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE and drought treatment 
ชื่อวารสาร Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 May 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ An alternate method for fractionation of peanut seed proteins in association with inhibitory assay on Aspergillus flavus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Asia Agriculture and Animal– ICAAA 2012 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2555 ถึง 24 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)  
สถานที่จัดประชุม quality hotel, singapore  จังหวัด/รัฐ singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 42-47  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper