2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE and drought treatment 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This work revealed peanut seed prolamins likely displaying a defensive role besides the known nitrogen storage. Drought stress and proteomic approaches were used in varieties of peanuts to explore the prolamin member in association with a test against Aspergillus flavus spore germination. The stress effect was showed by aerial biomass, leaf content of malondialdehyde, and seed contamination by A. flavus. Sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis profiles were not informative for the antifungal polypeptides. From two-dimensional gel electrophoresis, the suspected polypeptides were those with pI 5.45–5.75 and sizes of 22.0–30.5 kDa specifically in Spanish-type peanuts. Regarding to the drought effect in most of these peanuts, the spot peak volume analysis deduced three novel prolaminrelated antifungal polypeptides at pI 5.75–5.8 with 30.5, 27.5–28.5, and 22.0–22.5 kDa, which was confirmed after isoelectric purification at pH 5.60. The data could not yet conclude their correlation with resistance to drought and to seed infection by A. flavus. 
     คำสำคัญ 2D-GE maps; antifungus; Aspergillus flavus; peanut seed prolamins 
ผู้เขียน
537020026-7 น.ส. วราลักษณ์ เสนาคูณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0