2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 22291   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Patcharin Songsri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617030024-3  น.ส. รุ่งทิพย์ งากุลชร  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 074/2562 ลว 25/1/2562  
605030024-8  น.ส. มณีรัตน์ เมฆา  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 081/2561 ลว 2/2/2561  
615030032-0  นาย ชูศักดิ์ เวียงนนท์  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 477/2561 ลว 23/8/2561  
615030033-8  น.ส. ปริยาภัทร ชนะภัย  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 476/2561 ลว 23/8/2561  
607030015-3  น.ส. จุฑามาศ เครื่องพาที  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 047/2561 ลว 26/1/2561  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615030027-3  นาย พิษณุ เอ้กระโทก  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 150/2562 ลว 15/3/2562  
607030016-1  นาย ธวัช หะหมาน  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 173/2562 ลว 4/4/2562  
615030030-4  นาย อโนชา อ่อนแก้ว  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 441/2561 ลว 17/8/2561  
587110001-7  น.ส. กาญจนา แซ่อึง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 759/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค.60  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE and drought treatment 
ชื่อวารสาร Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 May 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ลักษณะมัดท่อลำเลียงของอ้อยพันธุ์ที่มีระดับความต้านทานการหักล้มของลำต้นที่แตกต่างกัน 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 231-237  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An alternate method for fractionation of peanut seed proteins in association with inhibitory assay on Aspergillus flavus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Asia Agriculture and Animal– ICAAA 2012 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2555 ถึง 24 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)  
สถานที่จัดประชุม quality hotel, singapore  จังหวัด/รัฐ singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 42-47  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก ของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2556 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มกราคม 2556 ถึง 29 มกราคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 1 2556  Proceeding Paper Issue ISBN 0125-0485 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 643-648  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร,ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of salinity stress on some physiological traits in gac (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 ถึง 24 มกราคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 255-260  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper