2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of a Highly Efficient Callus Induction and Regeneration Protocol for Sugarcane using Apical Meristem 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Development of a Highly Efficient Callus Induction and Regeneration Protocol for Sugarcane using Apical Meristem 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Journal of Plant Sciences 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 78-87 
     บทคัดย่อ Background and Objective: Sterilized plants derived from apical meristem culture are proposed to overcome some disease problems in sugarcane. However, the success rate of this technique depends upon cultural media compositions. Thus, this study aimed to determine the optimum concentration of 2,4-D and light conditions on callus development derived from the apical meristem and to stimulate the development of sugarcane shoots and roots. Materials and Methods: The apical meristem of the KK3 genotype was used. A 5×2 factorial in Completely Randomized Design (CRD) with 20 replications was assigned. Five concentrations of 2,4-D namely 0, 1, 2, 3 and 4 mg LG1 were assigned as factor A, while light and dark conditions were assigned as factor B. For a further investigation on the shoot and root regenerations, four concentrations of coconut water namely 0, 10, 20 and 30% (v/v) were applied in the MS media and were assigned in CRD with 20 replications. Results: MS media supplemented with 2 mg LG1 2,4-D under dark conditions could generate the highest callus induction rate (100%), big callus sizes (0.72 cm) and a good callus weight (65.75 mg). A 10% of coconut water was the optimum concentration, yielding the most prolific shoots per callus (25 shoots), the longest shoots (4 cm) and the most prolific roots per callus (43 roots). Conclusion: Application of 2 mg LG1 2,4-D under dark conditions provided the most effective callus induction of sugarcane and 10% (v/v) coconut water could generate the most prolific shoots and roots per callus. 
     คำสำคัญ Sugarcane seedling, callus induction, plantlet regeneration, coconut water, callus size 
ผู้เขียน
615030011-8 น.ส. สุจิตตรา ภามนตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0