2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Immunorestoration of Lentinus polychrous mycelial extract on immunocompromised model in in Vitro 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 1st ASEAN PLUS THREE GRADUATE RESEARCH CONGRRESS 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม เชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มีนาคม 2555 
     ถึง 2 มีนาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ HS-255 - HS-259 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Lentinus polychrous, Thai local edible mushroom, was cultured under solid state fermentation. The ethanolic extract of their mycelia (LPME) was investigated for its in vitro effects in immune-restoration. Balb/cMal mice were pre-treated with cyclophosphamide (Cyc) for four days prior to removal of their spleens for splenocyte cultivation. The cytotoxic effect of LPME against Cyc-treated splenocytes was determined. In addition, the effect of LPME on Cyc-treated splenocyte proliferation was evaluated in the presence of T-cell and B-cell inducing mitogens, phytohemagglutinin (PHA) and poke weed mitogen (PWM), respectively. The results showed that the Cyc treatment decreased size of spleen and viable cell numbers of splenocytes compared with Cyc untreatment. The LPME exhibited cytotoxicity against Cyc-treated splenocytes with IC50 of 76.12 ± 8.24 µg/ml. In the presence of PHA and PWM, the LPME induced the proliferation of the Cyc-treated cells significantly. These results indicate that the LPME can restore the proliferation of both immunosuppressed splenocytes. 
ผู้เขียน
507150003-1 นาง นิรามัย ฝางกระโทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Excellent poster presentor 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 2 มีนาคม 2555 
แนบไฟล์
Citation 0