2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enzymatic preparation of linoleic acid from sunflower oil : An experimental Design Approch 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 15 th International Biotechnology Symposium and Exhibition  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IBS 
     สถานที่จัดประชุม EXCO 
     จังหวัด/รัฐ Daego, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2555 
     ถึง 21 กันยายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่) 36 
     หน้าที่พิมพ์ 36 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517160010-9 น.ส. อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0