2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 517160010-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss URAILUCK PONGKET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว.ฉบับที่ 116/53 ลงวันที่ 15 พ.ย.53) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การผลิตกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกจากกน้ำมันทานตะวันด้วยกระบวนการทางชีวภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) BIOLOGICAL PRODUCTION OF CONJUGATED LINOLEIC ACIDS FROM SUNFLOWER OIL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 ธันวาคม 2552 สอบผ่าน S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 สิงหาคม 2553
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2553
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2557
F แจ้งผลสอบ 18 กันยายน 2557
F รับรองการแก้ไข 30 กันยายน 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 89/2552 วันที่ 4 มิถุนายน 52
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ enzymatic preparation of linoleic acid from sunflower oil: an experimental design approach  
ชื่อวารสาร Biotechnology & Biotechnological Equipment 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Diagnosis press LTD 
ISBN/ISSN 1310-2818  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 May 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enzymatic preparation of linoleic acid from sunflower oil : An experimental Design Approch 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2555 
ชื่อการประชุม the 15 th International Biotechnology Symposium and Exhibition  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กันยายน 2555 ถึง 21 กันยายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IBS 
สถานที่จัดประชุม EXCO  จังหวัด/รัฐ Daego, Korea 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue 36 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract