2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Evaluation of Greenhouse Gas Reduction from Improvement of Solid Waste Management of KhonKaen University 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ธันวาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร ม.ข. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-8273 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ได้ประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากแนวคิดที่นำเสนอเพื่อการปรับปรุงระบบจัดการขยะมูลฝอยมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ วิธีการประเมินได้ใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งระบบในปัจจุบัน และระบบที่นำเสนอเพื่อหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง จากการศึกษาพบว่า ขยะมูลฝอยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราการเกิดเท่ากับ 0.28 กิโลกรัม/คน/วันและมีองค์ประกอบซึ่งได้แก่ เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก PET พลาสติก LDPE/PS เหล็ก อลูมิเนียม แก้ว ผ้า กิ่งไม้ต้นไม้และ อื่นๆ ในปริมาณร้อยละ 44.90 44.85 2.75 20.43 0.25 0.17 1.96 1.60 1.64 และ 43.90 ตามลำดับ จากการคาดการณ์พบว่าในปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2574 มีจำนวนประชากร 55,840 60,743 และ 66,698 คนตามลำดับ และคาดว่าจะปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 5,636 6,141และ 6,744 ตัน/ปี ตามลำดับ เมื่อประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับระบบที่นำเสนอ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการทำบัญชีรายการข้อมูลการประเมินก๊าซเรือนกระจกและการแปลผล โดยวิเคราะห์สาเหตุหลักในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แก่ การขนส่ง การย่อยสลายของขยะมูลฝอยอินทรีย์ การนำกลับมารีไซเคิล และขั้นตอนการกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า ในปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2574 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณลดลงหลังจากการปรับปรุง 8,192.31 8,927.02 และ 9,801.85 tonCO2e/ปี ตามลำดับ หรือลดลงของก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนร้อยละ 25.20 61.51 100.00 และ 42.90 ตามลำดับ  
     คำสำคัญ ก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะมูลฝอย 
ผู้เขียน
505040057-7 นาย พิชัย ศรีมันตะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0